Obec Jarovnice
dnes je 09. 12. (pondelok), čas: 23:02, , meniny má: Izabela

Najnovšie príspevky na stránke

<small>Bola pridaná zmluva :</small> Zmluva o dielo (Vypracovanie projektového zámeru a žiadosti o NFP pre projekt Vybudovanie zdravotného strediska )

Bola pridaná zmluva : Zmluva o dielo (Vypracovanie projektového zámeru a žiadosti o NFP pre projekt Vybudovanie zdravotného strediska )

<small>Bola pridaná zmluva :</small> Kúpna zmluva (Kúpna zmluva - IBV)

Bola pridaná zmluva : Kúpna zmluva (Kúpna zmluva - IBV)

<small>Bola pridaná zmluva :</small> Kúpna zmluva (Kúpna zmluva - Chodník)

Bola pridaná zmluva : Kúpna zmluva (Kúpna zmluva - Chodník)

<small>Bola pridaná :</small> VZN č. 100/2019 (o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a na žiaka školských zariadení so sídlom na území a mimo územia obce Jarovnice)

Bola pridaná : VZN č. 100/2019 (o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a na žiaka školských zariadení so sídlom na území a mimo územia obce Jarovnice)

<small>Bola pridaná :</small> Návrh VZN č. 99/2019 (Ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu Obce Jarovnice)

Bola pridaná : Návrh VZN č. 99/2019 (Ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu Obce Jarovnice)

<small>Bola pridaná zmluva :</small> Zmluva (Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre komunitné centrum v obci Jarovnice)

Bola pridaná zmluva : Zmluva (Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre komunitné centrum v obci Jarovnice)

<small>Bola pridaná zmluva :</small> Kúpna zmluva (Kúpna zmluva - IBV)

Bola pridaná zmluva : Kúpna zmluva (Kúpna zmluva - IBV)

<small>Bola pridaná zmluva :</small> Kúpna zmluva (Kúpna zmluva - IBV)

Bola pridaná zmluva : Kúpna zmluva (Kúpna zmluva - IBV)

<small>Bola pridaná zmluva :</small> Kúpna zmluva (Kúpna zmluva - IBV)

Bola pridaná zmluva : Kúpna zmluva (Kúpna zmluva - IBV)

<small>Bola pridaná zmluva :</small> Kúpna zmluva (Kúpna zmluva - IBV)

Bola pridaná zmluva : Kúpna zmluva (Kúpna zmluva - IBV)

<small>Bola pridaná zmluva :</small> Kúpna zmluva (Kúpna zmluva - IBV)

Bola pridaná zmluva : Kúpna zmluva (Kúpna zmluva - IBV)

Obec Jarovnice v súlade s § 6 ods. 5 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje verejnosti, že dňa 8.11.2019 bolo Obci Jarovnice, ako dotknutej obci, doručené oznámenie o strategickom dokumente: "Zmeny a doplnky 6/2019 ÚPN-O Ražňany".

Oznámenie o strategickom dokumente bude verejnosti sprístupnené najmenej po dobu 14 dní od jeho doručenia. Verejnosť môže svoje písomné stanovisko k  strategickému dokumentu doručiť do 15 dní od dňa, keď bolo oznámenie zverejnené na adresu: Okresný úrad Sabinov, odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie slobody 85, 083 01 Sabinov.

Uvedené oznámenie o strategickom dokumente je zverejnené na webovom sídle ministerstva: https://www.enviroportal.sk/sk v časti EIA/SEA

Konzultácie k uvedenému strategickému dokumentu je možné vykonať počas celého procesu naOkresný úrad Sabinov, odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie slobody 85, 083 01 Sabinovv pracovných dňoch počas úradných hodín.

<small>Bola pridaná zmluva :</small> Dotatok č. 1 (k zmluve o diele zo dňa 30.08.2018)

Bola pridaná zmluva : Dotatok č. 1 (k zmluve o diele zo dňa 30.08.2018)

<small>Bola pridaná zmluva :</small> Dotatok č. 1 (k zmluve o diele zo dňa 30.08.2018)

Bola pridaná zmluva : Dotatok č. 1 (k zmluve o diele zo dňa 30.08.2018)

<small>Bola pridaná zmluva :</small> Dotatok č. 1 (k zmluve o diele zo dňa 30.08.2018)

Bola pridaná zmluva : Dotatok č. 1 (k zmluve o diele zo dňa 30.08.2018)

<small>Bola pridaná zmluva :</small> Dotatok č. 1 (k zmluve o diele zo dňa 30.08.2018)

Bola pridaná zmluva : Dotatok č. 1 (k zmluve o diele zo dňa 30.08.2018)

<small>Bola pridaná zmluva :</small> Zmluva (Zmluva o poskytovaní právnych služieb podľa zákona 586/2003 Z.z. o advokácii )

Bola pridaná zmluva : Zmluva (Zmluva o poskytovaní právnych služieb podľa zákona 586/2003 Z.z. o advokácii )

<small>Bola pridaná zmluva :</small> Kúpna zmluva (Kúpna zmluva - chodniky)

Bola pridaná zmluva : Kúpna zmluva (Kúpna zmluva - chodniky)

 • Vyhodnotenie štandardov kvality dodávky pitnej vody

  Vyhodnotenie štandardov kvality dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania odpadovej vody verejnou kanalizáciou za predchádzajúci rok v zmysle povinnosti regulovaného subjektu podľa § 9 ods. 4 Vyhlášky č. 276/2012 Z. z. v znení Vyhlášky č. 235/2016 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov.

  Ďalšie prílohy k oznamu:
  Evidencia štandardov kvality za oblasť VODA - odpadová [ PDF 232.97K]
  Evidencia štandardov kvality za oblasť VODA - pitná [ PDF 242.39K]

  vložené: 28.02.2018
Rómske občianske hliadky v obci Jarovnice


Obec Jarovnice, so sídlom Jarovnice 223, 082 63 Jarovnice podpísala v septembri 2014 Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku so začiatkom realizácie aktivít v októbri 2014
Čítať viac »

SMS alebo E-mail registrácia
SMS hlásnik

Dostávajte čerstvé správy zo svojej obce SMS správou. Vyberte si tému, vložte svoje telefónne číslo a potvrďte kódom.

loader

najnovšie číslo obecného časopisu
2-3/2019
Obecný spravodajca Jarovnice

Vydanie: 2-3/2019

Dátum vydania: 07.11.2019